Barion Pixel

Általános Szerz?dési Feltétételek

 

A jelen Általános Szerz?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Csumi Autómosó Korlátolt felel?ség? társasg (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.poliranyagok.hu weboldalon keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vev? Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.poliranyagok.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldr?l, a Szolgáltató vagy közrem?köd?je által történik.

 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

· Név: Csumi Autómosó Kft.

· Székhely cím: 1164 Budapest, Szabadföldi út 70.

Telefonszáma: +36 20 499 5800

E-mail cím: info@poliranyagok.hu
· Handelsregisternummer: 01-09-717307

· Bejegyz? bíróság megnevezése: F?városi Bíróság mint cégbíróság

· Adószám: 13071310-2-42

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZ?DÉS LÉTREJÖTTE

 

1.1.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.poliranyagok.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Poliranyagok.hu Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerz?désben meghatározott Felek között jön létre. Az Poliranyagok.hu Webshopban történ? vásárlást a kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (?Elkertv.?) szabályozza.

 

1.2.

 

Az Poliranyagok.hu Online áruházban történ? vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3.

 

Az Poliranyagok.hu Online áruház szolgáltatásainak jelent?s része elérhet? minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelel?en bárki jogosult.

 

1.4.

 

A megrendelés leadását követ?en a szerz?dés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehet?ség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerz?dés írásba foglalt szerz?désnek min?sül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követ? 5 évig ?rzi, utólag hozzáférhet?.

 

1.5.

 

A szerz?dés nyelve magyar.

 

1.6.

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

1.7.

Ügyfélszolgálat: Csumi Autómosó Kft.

 

Ügyfélszolgálati iroda helye:1164 Budapest, Szabadföldi út 70. Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehet?ség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

 

Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási id?ben.

Telefon: +36 20 499 5801

Internet cím: www.poliranyagok.hu

E-mail cím cím: E-mail: info@poliranyagok.hu

 

2. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1.

 

A F?oldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történ? regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.2.

 

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethet? szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminem? felel?sség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felel?sség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhet?vé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követ?en elérhet? Személyes adatok módosítása menüpontban van lehet?ség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történ? megváltoztatásából ered? kárért, hibáért semminem? felel?sség nem terheli.

 

2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

 

2.3.1.

 

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Online áruházban. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követ?en azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerb?l; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok meg?rzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

2.3.2.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felel?s. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhet?, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidej?leg értesíteni a Szolgáltatót.

 

2.3.3.

 

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok id?szer?ek, teljesek és a valóságnak megfelel?ek legyenek.

 

3. MEGRENDELÉS

 

3.1.

 

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemz?it, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerül? használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerz?désszer? teljesítésének min?sül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvez?bb, el?nyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás el?tt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék ? ahol ezt a jogszabályok el?írják ? használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelez? használati utasítást, azt azonnal ? miel?tt az árut használatba veszi ? jelezze vev?szolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru min?ségével, alapvet? tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhet?ségét az 1.7 pontban találja.

 

3.2.

 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.3.

 

A Weboldalról megrendelhet? termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidej?leg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvez?tlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történ? fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesít? kiküldése és a termék átvétele közti id?szakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellen?rzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követ?en lehetséges.

 

3.4.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelent?sen eltér?, esetleg rendszerhiba miatt megjelen? ?0? Ft-os vagy ?1? Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történ? szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3.5.

 

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyfélt?l és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mez?t maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mez?t hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethet? szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminem? felel?sség nem terheli.

 

Megrendelés feladására az Poliranyagok.hu Webshopban a regisztrációt követ? bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehet?ség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követ?en megjelen?, a termék részletes adatait ismertet? oldalon található ?Kosárba? gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követ?en van lehet?ség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhet? (?x? gomb a mennyiség mellett). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a ?Tovább a pénztárhoz? feliratra kattintva a megjelen? felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Beléphet Facebook fiókjával is. Ezt követ?en választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a ?Tovább a fizetési módokhoz? gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a ?Tovább az adatok ellen?rzéséhez? gombra kattintva egy összegz? oldalon ellen?rizheti a megrendelés feladása el?tt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést f?zhet megrendeléséhez.

 

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére ?Megrendelés elküldése? feliratra kattintást követ?en kerül sor. A rendelés leadása tehát a ?Megrendelés elküldése? gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

3.6.

 

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

 

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

 

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

 

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

 

4.1.

 

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehet?sége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a ?x? feliratra kattintva).

 

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

 

5.1.

 

Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkés?bb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetend? végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

5.2.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részér?l az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának min?sül, mellyel érvényes szerz?dés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

 

5.3.

 

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkés?bb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

5.4.

 

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szerepl? adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

5.5.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerz?désnek min?sül, amelyre a polgári törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerz?dés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem el?tt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

6.1.

 

A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke meghaladja a 20.000,- HUF értékét. A díjmentes házhozszállítás kizárólag Magyarország területére érvényes. A Szolgáltató 20.000,- HUF alatti kosárérték alatt semmilyen esetben sem vállal ingyen házhozszállítást. Ha egy Ügyfélt?l azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kosárérték szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehet?ség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidej?leg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

6.2.

 

Szolgáltató a rendelés teljesíthet?ségét követ?en lehet?séget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási id?pont megválasztására, mely nem konkrét id?pontot jelöl, csak közelít? szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történ? kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A Weboldal Szolgáltatások menüpont Házhoz szállítás linkje alatt közölt szállítási határid?k kizárólag tájékoztató jelleg?ek, a tényleges szállítási határid? minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

 

6.3.

 

A megrendelt terméket ? az Ügyfél el?zetes jelzés alapján ? személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyein:

1135 Budapest, Róbert Károly Krt. 96-100.

 

6.4.

 

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szerepl? helyszínen teljesíti.

 

6.5.

 

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehet?ségekr?l a száálítási és fizetési mód részeknél tájékozódhat.

 

6.6. Számla:

 

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követ?en számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Az ÁSZF elfogadását követ?en az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására az Csumi Autómosó Kft. Ügyfélszolgálatához intézett egyértelm? beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehet?ség.

 

A termék átvételekor (bármely üzletben, átvételi Ponton történ? átvétel, kiszállítás során a futártól történ? átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát,nyugtát ad.

 

Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát,nyugtát a kollégától.

 

6.7 Bankkártyás fizetés :

 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizet?oldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhet? legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál ?fizetés bankkártyával? feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellen?rz?kódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntését?l függ?en), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellen?rz?kód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdekl?djön Bankjánál. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdekl?djön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

7. ELÁLLÁS JOG

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban ?Fogyasztó?).

 

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén

 

1. a terméknek,

2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

3. több tételb?l vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

4. A Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltér? harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerz?dést?l indokolás nélkül elállni.

 

Fogyasztót megilleti, hogy a szerz?dés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti id?szakban is gyakorolja elállási jogát.

 

7.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

 

7.1.1.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelm? nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhet?ségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebb?l a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emait.Fogyasztó határid?ben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határid? lejárta el?tt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

 

7.1.2.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelel?en gyakorolta.

 

7.1.3.

 

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

7.1.4.

 

Írásban történ? elállás esetén azt határid?ben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 8 naptári napon belül (akár a 8. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

7.1.5.

 

Postai úton történ? jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történ? értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határid? számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdeml?en bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

7.1.6.

 

Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvev?pont címére visszajuttatni, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 8 napon belül visszaküldeni.

 

7.1.7.

 

A határid? betartottnak min?sül, ha Fogyasztó a 8 napos határid? letelte el?tt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

7.1.8.

 

A termék Szolgáltató címére történ? visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

 

7.1.9.

 

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

7.1.10.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l számított 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdeml?en, hogy azt visszaküldte: a kett? közül a Szolgáltató a korábbi id?pontot veszi figyelembe.

 

7.1.11.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

7.1.12.

 

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felel?sségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13.

 

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz?dés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követ?en gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszer? költségeit.

 

7.1.14.

 

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és m?ködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered? értékcsökkenés illetve ésszer? költségeinek ? ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerz?dés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határid? lejárta el?tt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát ? megtérítését.

 

8. JÓTÁLLÁS

 

8.1. Kötelez? jótállás

 

8.1.1.

 

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás id?tartama alatt a felel?sség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszer? használatára vezethet? vissza.

 

8.1.2.

 

A jótállás id?tartama (a jótállási id?) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történ? átadásával kezd?dik. Tartós fogyasztási cikknek min?sülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelez? jótállási id?tartalmat ír el?. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerz?dés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követ?en lépett fel, így például, ha a hibát

 

· szakszer?tlen üzembe

· rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

· helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

· elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

· els?sorban ? választása szerint ? kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerz?désszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

· ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelel? határid?n belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez f?z?d? érdeke megsz?nt, az Ügyfél ? választása szerint ? a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerz?dést?l. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezést?l) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer? használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést ? a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel ? megfelel? határid?n belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 

Nem számít bele a jótállási id?be a kijavítási id?nek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszer?en használni. A jótállási id? a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkez? hiba tekintetében újból kezd?dik.

 

8.1.3.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 

8.1.4.

 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.1.5.

 

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

8.1.6.

 

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból ered? ? így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési ? jogainak érvényesítését.

 

8.1.7.

 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltet? testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

9. SZAVATOSSÁG

 

9.1. Kellékszavatosság

 

9.1.1.

 

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerz?dés esetén az Ügyfél az átvétel id?pontjától számított 1 éves elévülési határid? alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása id?pontjában már léteztek. Egy éves elévülési határid?n túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

9.1.2.

 

Nem fogyasztóval kötött szerz?dés esetén a jogosult az átvétel id?pontjától számított 1 éves elévülési határid? alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

9.1.3.

 

Az Ügyfél ? választása szerint ? kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy ? végs? esetben ? a szerz?dést?l is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

9.1.4.

 

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

9.1.5.

 

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem kés?bb, mint a hiba felfedezését?l számított egy hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

 

9.1.6.

 

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.1.7.

 

A szerz?dés teljesítését?l számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történ? átadást követ?en keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítést?l számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés id?pontjában is megvolt.

 

9.1.8.

 

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a termékt?l ? a megjelölt hiba szempontjából ? elkülöníthet? része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem min?sül érvényesítettnek.

 

9.2. Termékszavatosság

 

9.2.1.

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak min?sül? Ügyfél ? választása szerint ? az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

9.2.2.

 

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

9.2.3.

 

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

9.2.4.

 

Egy termék akkor min?sül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos min?ségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepl? tulajdonságokkal.

 

9.2.5.

 

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított egy éven belül érvényesítheti. E határid? elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezését?l számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméb?l ered? kárért a fogyasztó felel?s.

 

9.2.6.

 

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

9.2.7.

 

A forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id?pontjában nem volt felismerhet? vagy

· a termék hibája jogszabály vagy kötelez? hatósági el?írás alkalmazásából ered.

 

9.2.9.

 

A forgalmazónak a mentesüléshez elegend? egy okot bizonyítania.

 

10. FELEL?SSÉG

 

10.1.

 

A Weboldalon található információk jóhiszem?en kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felel?sséget.

 

10.2.

 

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felel?sséget a használat során felmerül? vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy b?ncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerz?désszegésért való felel?sségen túlmen?en.

 

10.3.

 

Szolgáltató kizár minden felel?sséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felel?s saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttm?ködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

10.4.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felel?sséget.

 

10.5.

 

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhet?vé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellen?rizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

10.6.

 

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefügg? bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felel?sség.

 

10.7.

 

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszem? eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

11. SZERZ?I JOGOK

 

11.1.

 

A Weboldal szerz?i jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerz?i jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhet? szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerz?i m?nek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

11.2.

 

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató el?zetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás ? például adatbázisban történ? tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthet?vé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal ? kizárólag a Szolgáltató el?zetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

11.3.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmen?en a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szerepl? bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszer? használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató el?zetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHET?SÉGEK

 

12.1. Panaszügyintézés

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhet?ségeken terjesztheti el?:

 

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vev?szolgálat):

·  Központi cím: 1073, Budapest, Kertész utca 50, I/7

·  Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P : 08-17.

·  Telefonszám: 06 30 195 2325

·  Kapcsolattartó személy: Szikszai Lea, ügyfélszolgálati vezet?

·  E-mail: info@poliranyagok.hu

 

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását 12.1. pont szerinti elérhet?ségeken terjesztheti el?.

 

A Szolgáltató az Ügyfél által el?terjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhet?ségeken fogadja.

 

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehet?ségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendez?dik, az alábbi jogérvényesítési lehet?ségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

· Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követ?en a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

· Békéltet? testület. A termékek min?ségével, biztonságosságával és a termékfelel?sségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerz?dés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltet? testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett m?köd? békéltet? testülethez. Békéltet? Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak min?sül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Budapesti Békéltet? Testület elérhet?ségei:

 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:  bekelteto.testulet@bkik.hu 
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

 

Online adásvételi szerz?déssel összefügg? határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következ? címen elérhet? online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján : info@poliranyagok.hu

 

Magyarországon a Budapesti Békéltet? Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerz?désekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és keresked? közötti jogvitákban.

 

· Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság el?tti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

13.1.  Az Poliranyagok.hu Webshop , biztonsági foka megfelel?, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részér?l az Internet technikai és m?szaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehet?ségek elfogadását.

 

13.2.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követ?en a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Budapest, 2018.05.24