Barion Pixel

I. Általános rendelkezések

 

I.1. I.1. Csumiatomoso Kft (székhely: 1164 Budapest, Szabadföldi út 70., adószám: 13071310-2-42, elérhetőségek: tel.: +36204995801, e-mail cím: info@poliranyagok.hu, a továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, www. poliranyagok.hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, a Honlapon megrendelést leadók és regisztrálók, valamint az Üzemeltető eladóhelyiségeibe személyesen ellátogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés / az eladóhelyiségekben történő tartózkodás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, melyet jelen Szabályzatban rögzített módon biztosít.

 

A Honlapon keresztül széles termékkörű online vásárlásra van lehetőség. Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat az általuk leadott megrendelések teljesítése céljából kezeli. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlap látogatása során, illetve a Honlap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül.
Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

I.2. Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

 

I.3. Az Üzemeltető a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 

 

I.4. Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 

II. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek

 

II.1. Fogalmak

 

II.1.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

II.1.2. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

II.1.3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

II.1.4. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 

II.1.5. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

II.1.6. Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

II.1.7. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

II.1.8. Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

II.2 Alapelvek

 

II.2.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
II.2.2. Célhoz kötöttség

 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
II.2.3. Adattakarékosság

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 

II.2.4. Pontosság

 

Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító intézkedések megtételére.
II.2.5. Korlátozott tárolhatóság

 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte.
II.2.6. Integritás és bizalmas jelleg

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 

II.2.7. Elszámoltathatóság

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint iii) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

II.2.8. Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe venni.

 

Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori érvényesítésére törekszik.

 

III. Az adatkezelés jogalapja

 

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:
III.1. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (név, szállítási cím, számlázási cím).

 

A IV.2. pont tekintetében az adatkezelés jogalapja továbbá: az érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül az Üzemeltető és a Felhasználó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pont; képfelvétel), a szerződésen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), a Grt. 6. § (5) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; név, e-mail cím), valamint e-mailben történő Felhasználói információ kérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).

 

Üzemeltető rögzíti, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti (szerződésen alapuló) adatkezelési jogalap nemteljesítés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (jogos érdek) szerinti jogalappá alakul át.

 

III.2. Az Üzemeltető a Felhasználó V.1. pontban ismertetett adatait az Info. törvény 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és szerződéses kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

 

A Felhasználó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában1 a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / tickbox bepipálásával2 adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

III.3. Az Üzemeltető a Felhasználó V. pontban rögzített személyes adatait (képfelvétel) minőségbiztosítási, vagyonbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnfelderítési célból az Info. törvény 6. § (1) b.) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján, a személyes adatok védelméhez fűződő jogok korlátozásával arányosan, az Üzemeltető és harmadik személyek jogos érdekének érvényesítése céljából, ezen felül pedig az V.7. pontban rögzített személyes adatokat a fogyasztóvédelmi törvény 17/B. § (3) bekezdésére való hivatkozással a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint is kezeli.

 

IV. Az adatkezelés célja

 

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében kezeli:

 

IV.1. Az Adatkezelés célja: i) megrendelések teljesítése (név, szállítási cím); ii) a szolgáltatás működésének ellenőrzése (név, telefonszám, e-mail cím); iii) a visszaélések megakadályozása (név, telefonszám, e-mail cím); iv) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, születési dátum, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, felhasználónév, jelszó); v) kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím); vi) statisztikák készítése (álnevesítéssel megrendelésenként); vii) reklámüzenetek célzott küldése (név, e-mail cím); viii) a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím); ix) kötelezettségek teljesítése (név, szállítási cím, számlázási cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím); x) a számla kiállítása (név, számlázási cím); xi) a forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a Honlap Felhasználóinak személyre szabott hirdetések ajánlása (név, megrendelésadatok); xii) vagyonbiztonság és jogellenes cselekmények felderítése, megakadályozása (képfelvétel).

 

IV.2. A Felhasználók az adataik megadásával személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználói elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, a hírlevélre feliratkozás aláírásával / tickbox bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (hírlevél, e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Folyamatban lévő megrendelés esetén a jelen pontban foglalt (hírlevéllel kapcsolatos) adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendelés teljesítését nem érinti. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

IV.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

V. Az adatkezelés tárgya

 

V.1. A Honlapon történő megrendelésnek nem előfeltétele a regisztráció. A Felhasználói igényektől függően, a Honlap használatának tehát két szintje van, melyek során különböző adatok – a III. pontban nevezett jogalappal és a IV.1. pontban megnevezett célból történő – megadása szükséges:

 

V.1.1. Nem regisztrált Felhasználók esetén:

 

Név, Szállítási cím, Számlázási cím, Telefonszám, E-mail cím, Születési dátum, Személyes képmás (képfelvétel) – adott esetben

 

A kezelt adatok körét a Felhasználó cselekvőképességének igazolása (születési dátum), a megrendelés teljesítése (név, szállítási cím), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail cím) és a számlakiállítás feltételeinek biztosítása (név, számlázási cím) határozta meg. A képfelvétel, mint kezelt adat indokoltságát a V. pont tartalmazza.
V.1.2. Regisztrált Felhasználók esetén:

 

Név, Szállítási cím, Számlázási cím, Telefonszám, Email cím, Születési dátum, Felhasználónév, Jelszó, Személyes képmás (képfelvétel) – adott esetben

 

A kezelt adatok körét a Felhasználó cselekvőképességének igazolása (születési dátum), a megrendelés teljesítése (név, szállítási cím), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail cím) és a számlakiállítás feltételeinek biztosítása (név, számlázási cím), valamint a Honlap regisztrált felhasználóként történő használatának feltétele (felhasználónév, jelszó) határozta meg. A képfelvétel, mint kezelt adat indokoltságát a V. pont tartalmazza.

 

V.2. A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul, a megrendelésre irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben online kíván vásárolni. Az adatszolgáltatás elmaradása az online megrendelést akadályozza.

 

V.3. A 16 év alatti felhasználók által megadott adatok kezeléséhez, valamint jognyilatkozataik megtételéhez szülői hozzájárulás szükséges. A 16. életévét betöltöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének belegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

V.4. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

V.5. Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

 

V.6. Üzemeltető az eladóhelyiségében történő eseményekről vagyonbiztonsági, bűnfelderítési és bűnmegelőzési célokból kamerás képrögzítést végez, mely anyagot 3 munkanapig tárol. A képrögzítés tényéről Üzemeltető a Felhasználót az eladóhelyiségben jól látható helyen kirakott táblával is figyelmezteti. Felhasználó a képfelvétel rögzítéséhez az eladóhelyiségbe történő belépéssel, illetőleg az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / tickbox bepipálásával1 hozzájárul. Amennyiben Felhasználó a képfelvétel rögzítéséhez a III.3. pontban foglaltak szerint nem járul hozzá, igénybe veheti az online megrendelés és ügyfélszolgálat (chat, e-mail) szolgáltatását. Az adatkezelés jogalapja egyebekben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja.

 

V.7. A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a Felhasználó személye azonosíthatóvá válik (Álnevesítés). Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

 

VI. Az adatkezelés időtartama

 

 

VI.1. Az adatkezelés időtartama:

 

VI.1.1. Nem regisztrált felhasználó esetén (lásd V.1.1.) az adatkezelés céljának megvalósulását (megrendelés kézbesítése és számla kiegyenlítése) követő 3 évig (szavatossági idő lejárata), törvényben meghatározott egyéb időpontig. Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

VI.1.2. Regisztrált felhasználó esetén (lásd V.1.2.) a regisztráció törlésének napját követő 3 évig, illetőleg amennyiben a regisztráció törlését megelőzően megrendelés történt, mely a regisztráció törlésének időpontjáig nem lett teljesítve, úgy a VI.1.1. pontban foglalt időtartamig.

 

A Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

VI.1.3. Az Üzemeltető eladóhelyiségében az V.6. pont szerint rögzített képfelvételek esetén az adatkezelés időtartama 3 munkanap. Amennyiben ezen időtartam alatt nem merül fel a rögzített anyag tárolásának szükségessége, úgy az 5. munkanap végén az anyag automatikusan törlődik. Indokolt esetben Üzemeltető (amennyiben hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználandó tartalomról szerzett tudomást) a cél megvalósulásáig (jogerős határozat meghozataláig) kezeli a képfelvételt.

 

VI.2. A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

VI.3. Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

VII. Az érintett jogainak gyakorlása

 

 

VII.1. Ha bármelyik Felhasználó a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által korábban megjelölt adatokat.
VII.2. A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt törlés / elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

 

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a Felhasználóról kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

 

VII.3. Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

VII.4. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni (Adatkezelés korlátozásához való jog).

 

VII.5. Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

VII.6. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.
Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.
VII.7. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás tényéről, jogalapjáról, címzettjének nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő valamennyi tevékenységéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az érintett tájékoztatását az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Üzemeltető írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
VII.8. Adathordozhatóság
A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani.
A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.
Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt adathordozás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.
Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.

 

IX. Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése és web-irányjelzők (“web-beacon”)

 

IX.1. Az Üzemeltető, sok más vállalkozáshoz hasonlóan, cookie-kat használ a Honlapon. A Honlap használata során történő „cookie”-k és „web-beacon”-ök létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat részletesen a külön dokumentumban rögzített Anonim Felhasználó-azonosító („cookie”) elhelyezéséről és web-irányjelzőkről („web-beacon”) szóló Tájékoztatás tartalmazza.

 

 

X. Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás

 

 

X.1. Adatok tárolása
Az Üzemeltető a kezelt adatokat erre a célre létrehozott, csak cégünk által elérhető internetes felhőben, illetve az erre a célra kijelölt saját szerveren tárolja.

 

A szerver tárolásának és üzemeltetésének helye:

 

Viacom Kft.
Címünk: 2225 Üllő, Gyár utca 8
Telefon: +36(1)348-5000
Email: info@viacomkft.hu

 

X.2. Adatfeldolgozás

Az üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

X.3. Adattovábbítás

 

A Felhasználó az adattovábbításra / külföldi adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / checkbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adattovábbítási hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

X.4. Az Üzemeltető által biztosított garanciák

 

Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.

 

A harmadik országba történő adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozók az Üzemeltetővel megkötött, a személyes adatok védelmére vonatkozó külön megállapodásban kötelezték el magukat az EU-ban érvényes és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmi szintet biztosító intézkedések megtételére. Üzemeltető részére az ilyen szerződések kellő lehetőséget és eszközt biztosítanak a személyes adatok megfelelő védelmének kikényszerítésére, garanciát nyújtva a Felhasználó számára jogai védelme és gyakorlása érdekében.
Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére engedélyezésre bemutassa.

 

XI. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő

 

XI.1. Adatbiztonsági intézkedések

 

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

XI.1.1. Az adatokat Üzemeltető megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

XI.1.2. Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők.

 

XI.1.3. Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

XI.1.4. Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

XI.1.5. Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

XI.1.6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 

XI.2. Adatvédelmi tisztviselő
Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

XII. Álnevesítés, statisztika

 

XII.1. Az adatokat az Üzemeltető álnevesítést követően használhatja fel statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

 

XIII. Automatizált döntéshozatal

 

A Felhasználó az automatizált döntéshozatalhoz való hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával / tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén a hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

XIV. Fogyasztói panaszok

 

XIV.1. Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával, személyes adatvédelemmel kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos ügyfélszolgálati vonalon valamint e-mailen fogadja, a +361 451 0042 telefonszámon, valamint a info@poliranyagok.hu email címen.
XIV.2. A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. (www.naih.hu).

 

XV. Hatósági megkeresések teljesítése

 

XV.1. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.
XV.2. Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.
Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.
Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.
Budapest, 2018.05.24.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]